1 TILLÄMPLIGHET  

Dessa allmänna villkor gäller vid Zoneco AB:s, org.nr 559417.9078, (”Zeneco energi”) försäljning av samtliga sina produkter och tjänster, däribland solcellsanläggningar och elbilsladdare till kund. Med ”Solcellsanläggning” avses solcellsanläggning bestående av solcellssystem, växelriktare och – i förekommande fall – optimerare, batterier, elbilsladdare, övriga tillbehör samt montagesystem och installation. 

2 AVTALETS INGÅENDE OCH OMFATTNING M.M. 

2.1 Avtalet ingås genom att kunden skriftligen, t.ex. genom e-post, accepterar Zoneco energis offert inom den i offerten angivna giltighetstiden, varefter bindande avtal uppkommer från dagen för accepten. 

2.2 Zoneco genomför kreditupplysning av kunden efter accepterad offert. Zoneco förbehåller sig härvid rätten att – efter accepterad offert – neka köp på grund av genomförd kreditupplysning. 

2.3 Genom att acceptera offerten godkänner kunden beställning av de i offerten angivna produkterna eller med likvärdiga produkter med väsentligen samma funktion och prestanda. 

2.4 Vid Zonecos felbedömning i framtagen ritning som innebär en felavvikelse om mer än 10 procent avseende antalet solpaneler har kunden rätt att häva avtalet. 

2.5 Ändrings- eller tilläggsarbeten Om Zoneco efter offertens godkännande, bedömer att ytterligare åtgärder behövs för att på fackmässigt sätt genomföra installation eller om installationen inte kan genomföras inom ramen för den standardinstallation som anges i offerten, ska Zoneco i samförstånd med kunden komma överens om genomförande av, för sådant arbete, nödvändiga extra ändrings- eller tilläggsarbeten. Zoneco har rätt att neka köp och säga upp avtalet till omedelbart upphörande i enlighet med punkt 5.3 nedan om nödvändiga åtgärder inte vidtas av kunden eller om Zoneco bedömer att sådana åtgärder inte är möjliga att vidta. Zoneco har rätt till pristillägg för ändringseller tilläggsarbeten, se vidare i punkt 5.3.2 nedan. 

3 GARANTIER 

3.1 Zoneco lämnar motsvarande produktgarantier som har utfärdats av respektive tillverkare.  

3.2 Zoneco lämnar garanti för installation i 10 år från tidpunkten för slutförd installation. För samtliga elinstallation lämnas dock installationsgaranti i 2 år från slutförd installation. Installationsgarantierna förutsätter normalt handhavande och gäller till exempel inte vid sådana förhållanden som anges i punkt 11.3 nedan.  

3.3 Till dess garantiåtgärd är vidtagen ersätts kunden, efter 2 veckor från det att Zoneco godkänt garantireklamationen, med 1 krona inkl. moms per kWh för de förlorade kWh som skulle producerats utan garantibristen, beräknat utifrån solpaneler i det närliggande området. 

4 BETALNING 

4.1 Betalning sker mot faktura, om inget annat överenskommits.  

4.2 Fakturering sker normalt enligt följande: 

(i) I samband med leverans av material betalas 50 procent av fakturabeloppet (efter avräkning för eventuella skattereducerande bidrag). (ii) Resterande belopp (50 procent) slutfaktureras när Solcellsanläggningen är installerad och funktionstestad/drift testad av Dina Solar. Detta gäller även om kunden väljer att anlita besiktningsman för besiktning.  

4.3 Vid köp av elbilsladdare sker fakturering efter godkänd installation. Betalning ska ske inom 10 dagar från fakturadatumet.  

4.4 Kunden har inte rätt att kvitta eventuellt motkrav.  

4.5 Om kunden inte betalar i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen samt ersättning för de kostnader som uppstår på grund av betalningsdröjsmålet, inklusive, men inte begränsat till, kostnader för betalningspåminnelse samt andra kostnader för indrivning av betalning. 2024 © Zoneco AB | Alla rättigheter reserverade. 

5 KUNDENS ANSVAR  

5.1 Kunden ansvarar för alla uppgifter, uppskattningar, antaganden och övriga faktorer som ligger till grund för kundens beslut att ingå avtal, oavsett om Zoneco tagit del av dessa eller inte.  

5.2 Kunden ansvarar och bär risken för: A) att Zonecos personal, eller av Zoneco anvisad tredje person, bereds tillgång till nödvändiga utrymmen för att kunna utföra sitt arbete under normal arbetstid (vardagar 07.00-17.00); B) att platsen för installationen är åtkomlig, fri från hinder och lämplig för installation samt att transport kan ske med tung transportbil/lastbil; C) att nödvändiga byggnadsmässiga, mekaniska och elektriska åtgärder, som inte Zoneco uttryckligen ansvarar för enligt avtalet, utförs i tid samt att alla andra nödvändiga försiktighetsåtgärder utförs inför installation av Solcellsanläggningen eller övrig produkt; d) att nödvändiga förberedande markarbeten, såsom grävarbeten och ev. sättning av fundament, har utförts; e) att samtliga för installationsarbetet nödvändiga tillstånd inhämtats, som inte Zoneco ansvarar för enligt avtalet; f) felaktigheter i av kunden lämnad information eller i det arbete som åligger kunden att utföra; och g) att det vid installation av elbilsladdare ska finnas åtkomst till 3-fas på installationsplatsen. 

5.3 Följder vid brist hos kunden  

Om kunden inte uppfyller sina åtaganden enligt denna punkt 5 eller mot vad som i övrigt anges i dessa allmänna villkor har Zoneco rätt att antingen senarelägga fullgörandet av sina åtaganden enligt avtalet eller säga upp avtalet till omedelbart upphörande, utan att detta påverkar Zonecos rätt till ersättning för kostnader, skadestånd och/eller ränta till följd av kundens brister. Detta gäller även om Zoneco bedömer att installation inte är möjligt på grund av brister som inte möjliggör montering, såsom, men inte begränsat till, att takkonstruktionen inte klarar belastningen. Zoneco har rätt till pristillägg vid utfört ändrings- eller tilläggsarbeten som framgår i punkt  2.5 ovan. Zoneco har därtill rätt till pristillägg om arbetet fördyrats på grund av omständigheter som är hänförliga till kunden. Zoneco har härvid rätt att vid installation debitera kunden för varje försenad timme som uppstår på grund av kundens brister såsom, men inte begränsat till, att installationsplatsen inte är fri från hinder. Dessutom kan pristillägg utgå vid försening på grund av att kunden inte fullföljt sina åtaganden inför installation, såsom men inte begränsat till, markarbeten. 

5.3.1 ovan om det utifrån beräkningarna visar att montage inte är möjligt. 

6 SNÖ OCH VINDBELASTNING 

Avtalet villkoras av att snö- och vindbelastning godkänns utifrån Zonecos beräkningar samt att takeller byggnadskonstruktionen håller för den tillförda belastningen. Zoneco har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande enligt punkt 

7 NÄTFÖRSTÄRKNING  

Innan installation av Solcellsanläggningen påbörjas ska en föranmälan utföras till berört elnätföretag som därefter ska ge besked om installationsmedgivande. Avtalet villkoras härvid av att föranmälan har getts in till elnätföretaget minst 1 månad före installationens påbörjande. Elnätföretaget har efter föranmälan 1 månad på sig att inkomma med eventuella invändningar förutsatt att inmatningseffekten är högst 43,5 kilowatt. Vid ett försenat installationsmedgivande från elnätföretaget kommer dock installationen att påbörjas eller fortlöpa under förutsättning att installationsmedgivande inte kan nekas enligt gällande lagstiftning (se för närvarande 4 kap. 2 § ellagen (1997:857)). 

Solcellsanläggningen får inte startas för produktion innan nätföretaget har godkänt anläggningen och, vid behov, bytt elmätare. Byte av elmätare hanteras mellan nätföretaget och anläggningsägaren. Zoneco friskriver sig i alla avseenden från ansvar i förhållande till eventuella krav på nätförstärkning som uppkommer efter avtalets ingående. Om behov av nätförstärkning framkommer efter avtalets ingående är Zonecos ansvar begränsat till att inför installationen justera anläggningens utgående effekt enligt nätföretagets önskemål. Om nätförstärkning sker efter Zonecos installation, justerar Zoneco Solcellsanläggningen på nytt om kunden begär detta. 2024 © Zoneco AB | Alla rättigheter reserverade.  

7.2 Ett försenat installationsmedgivande och/eller en nätförstärkning påverkar inte kundens betalningsansvar.  

7.3 Om nätföretaget behöver göra en nätförstärkning kommer Solcellsanläggningens effekt att begränsas fram till dess att nätförstärkningen är genomförd.  

8 SKATTEREDUKTION 

8.1 Kunden ansvarar för att kontrollera att denne har rätt till skattereduktion för installation av grön teknik eller ROT-avdrag enligt vid var tid gällande regler och föreskrifter. Kunden är medveten om att skattereduktion för installation av grön teknik och ROT-avdrag ej kan kombineras.  

8.2 Skattereduktion för installation av grön teknik omfattar utgifter för arbete och material. Vid utnyttjande av skattereduktion för grön teknik fördelas kostnad för arbetsställningar, resor och övriga kostnader (som inte avser arbete eller material) separat till ca. 3 procent av det totala ordervärdet. Denna kostnad berättigar inte till skattereduktion. Ansökan om skattereduktion görs efter slutfakturering enligt vid var tid gällande regler och föreskrifter.  

8.3 Zoneco friskriver sig ansvar vid nekad skattereduktion. Om Skatteverket nekar utbetalningen av skattereduktion, helt eller delvis, har Zoneco rätt att tilläggsfakturera kunden motsvarande reduktions- eller avdragsbeloppet.  

9 BYGGLOV  

9.1 Kunden ansvarar för att ta reda på om det krävs bygglov för installationen. Om bygglov krävs kan Zoneco mot ersättning hjälpa kunden med ansökan om bygglov och att rita in anläggningen på kundens bygglovshandlingar. 

9.2 Zoneco har inget ansvar vid nekat bygglov eller för åtgärder som vidtas i strid mot gällande bestämmelser.  

9.3 Faktiska avgifter för ansökan om bygglov och övriga av Zoneco vidtagna åtgärder avseende bygglov faktureras kunden separat vid de tillfällen sådant krävs för installation av Solcellsanläggningen. 

10 DRÖJSMÅL  

10.1 Leverans och installation sker enligt Zonecos turordningsregler vid avtalets ingående. Kunden erhåller först ett preliminärt datum som inte är bindande och därefter en specificerad tidsperiod då installation ska ske. Kunden har inte rätt att utan Zonecos medgivande ändra den senare meddelade specificerade installationstidpunkten.  

10.2 Zoneco är i dröjsmål om Solcellsanläggningen inte är installerad senast den dag som parterna skriftligen kommit överens om och detta inte beror på kunden eller något förhållande på dennes sida eller force majeure enligt punkt 15 nedan. 

11 FEL  

11.1 Solcellsanläggningen och övriga produkter och tjänster ska anses felaktiga om de avviker från vad som följer av avtalet eller om tjänsten i övrigt inte är fackmässigt utförd.  

11.2 Zonecos ansvar omfattar inte fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter att risken för produkterna gått över på kunden. 

11.3 Zoneco har inget ansvar för fel som uppstår till följd av oaktsamhet eller försummelse från kundens sida. Zoneco ansvarar exempelvis inte för fel som uppstår till följd av att driftsförhållandena avviker från vad som förutsatts i avtalet eller av oriktig användning av Solcellsanläggningen. Zoneco ansvarar inte heller för fel orsakade av bristfälligt underhåll, vanvård eller oriktig montering från kundens sida, ändringar utan Zonecos skriftliga medgivande eller av kunden oriktigt utförda reparationer. Därtill omfattar inte ansvaret försämring på grund av olyckshändelse eller jämförlig händelse, normal förslitning eller försämring. 

12 REKLAMATION  

Vill kunden åberopa att tjänsten är felaktig, ska kunden underrätta Zoneco om detta inom skälig tid, dock senast 2 månader efter det att kunden märkt eller borde ha märkt felet. Kunden förlorar sin rätt att göra gällande påföljd på grund av fel om denne inte reklamerar inom föreskriven tid. 2024 © Zoneco AB | Alla rättigheter reserverade.  

13 ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL 

Zoneco förbehåller sig äganderätten till och rätten att återta Solcellsanläggningen och övriga produkter fram till dess full betalning erlagts. Kunden får därför inte – utan Zonecos skriftliga godkännande – installera, vidareförsälja eller på annat vis förfoga över Solcellsanläggningen eller andra produkter innan full betalning skett.  

14 ANSVARSBEGRÄNSNING  

14.1 Zoneco ansvarar inte för brist i markarbeten, befintlig byggnadskonstruktion eller elinstallation, såsom, men inte begränsat till, bristfällig takkonstruktion eller icke godkänd snö- och vindbelastning. Detta är kundens ansvar i enlighet med vad som anges i punkt 5.2 ovan. 

14.2 Zoneco är samarbetspartners med bolag som är anslutna till Elsäkerhetsverket. Om kunden eller annan extern part har krav utöver svensk elstandard, som t.ex. byte av mätarskåp, inhägnad kring markmontage eller liknande, utgör detta tilläggsarbete och då tillkommer kostnaden för material samt arbete enligt gällande prislista och timdebitering. Om installerande elektriker bedömer att befintlig anläggning har säkerhetsbrister tillkommer även kostnader för att åtgärda sådana brister enligt punkterna 2.5 och/eller 5.3.2 ovan.  

14.3 Zoneco friskriver sig för kostnader samt installation förenat med högspänning i samtliga Solcellsanläggningar.  

14.4 Zoneco är alltid aktsamma och behandlar alltid kundens tak med försiktighet vid installation. Slitage uppkommer dock vid montage, såsom bucklor, bulor eller repor. Sådant slitage är oundvikligt och varken ersätts eller omfattas av installationsgarantin.  

14.5 Vid köp av batteri kommer en kontroll utföras på plats av Zonecos projektledare. Zoneco friskriver sig från att genomföra installation av batteri i de fall projektledaren bedömer (bl.a. utifrån myndighetskrav) att erforderliga krav inte kan följas och att installation därmed inte kan ske. För det fall köp av batteri nekas ska detta inte påverka köpet av Solcellsanläggningen eller avtalet i övrigt. Dock med undantag för att nödvändiga komponenter för solcellsanläggningens funktion (såsom, men inte begränsat till, växelriktare) vilka inkluderats i det offererade priset avseende batteriet istället ska belasta priset för Solcellsanläggningen. 

14.6 Monitorering och övervakning av Solcellsanläggningen är beroende av fungerande internetuppkoppling. Solcellsanläggningen förbereds för anslutning via LAN eller WiFi. Zoneco ansvarar inte för internetuppkoppling eller för eventuell förbättring av befintligt nätverk.  

14.7 Vid köp av elbilsladdare erbjuder Zoneco inkoppling mot kundens befintliga WiFi-nätverk. Vissa elbilsladdare innehåller även ett 4G-simkort som standard. Zoneco ansvarar dock inte för internetuppkoppling eller för eventuell förbättring av befintligt nätverk. Elbilsladdarens lastbalansering kräver fungerande nätverks-uppkoppling vid både elbilsladdarens placering och vid mätarskåpet. Elbilsladdaren och mätarskåpet måste vara inkopplade på samma nätverk.  

14.8 Beräknad produktion i offerten är enbart en uppskattning och utgör ingen garanti för en viss produktion ett givet år.  

15 FORCE MAJEURE  

15.1 Oaktat vad som anges i dessa allmänna villkor är Zoneco inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut, störningar i allmänna transportväsendet, extrema väderleksförhållanden eller annan händelse av osedvanlig karaktär som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som Zoneco inte kunnat förutse och vars menliga inverkan Zoneco inte rimligen kunnat undanröja. Bestämmelsen inbegriper försenad leverans till Zoneco av delar, produkter eller tjänster, om förseningen beror på omständigheter enligt ovan. 

15.2 I händelse av force majeure senareläggs Zonecos skyldigheter. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, får Zoneco häva avtalet genom skriftligt meddelande till kunden, om avtalets fullgörande hindras mer än 3 månader av force majeure enligt denna punkt   

16 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  

Zoneco samlar in och behandlar personuppgifter om kunden för att kunna leverera, installera och fakturera. Zoneco behandlar kundens personuppgifter i enlighet med Zonecos integritetspolicy. 2024 © Zoneco AB | Alla rättigheter reserverade. 5 Kunden godkänner härmed att Zoneco använder kundens Solcellsanläggning i marknadsföringssyfte och äger därför rätt att i samråd med kunden fotografera anläggningen samt uppge kunden som referens. 

17 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING  

Tvist i anledning av avtalet och allt som har samband därvid ska avgöras av allmän domstol, varvid svensk rätt ska tillämpas.  

18 SÄRSKILT VID KONSUMENTKÖP  

18.1 För det fall kunden är konsument gäller bestämmelserna i denna punkt 18 i tillägg till vad som i övrigt anges i dessa allmänna villkor, med undantag för punkt 19 nedan. Konsumenttjänstlag (1985:716) (”KTjL”) innehåller utförliga regler om konsumenters och Zonecos rättigheter och skyldigheter. Bestämmelserna i dessa allmänna villkor anknyter till och kompletteras härvid av KTjL när kunden är en konsument. Om avvikelse uppstår vid tillämpning mellan dessa allmänna villkor och KTjL ska dessa allmänna villkor äga företräde, förutsatt att villkoret inte strider mot tvingande lag. 

18.2 Skyldighet att avråda Om installation inte kan anses vara till rimlig nytta i förhållande till Solcellsanläggningen som helhet ska Zoneco avråda från att utföra installationen. Kunden kan då utnyttja sin rätt att avbeställa tjänsten enligt punkt 18.7 nedan.  

18.3 Påföljder vid fel Föreligger fel utan att det beror på något förhållande på kundens sida, får kunden hålla inne betalningen, kräva att felet avhjälps eller också göra avdrag på priset eller häva avtalet. Dessutom kan kunden ha rätt till skadestånd. Kunden har rätt att kräva att Zoneco avhjälper felet, om det inte medför olägenheter eller kostnader för Kostnader som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för kunden. Även om kunden inte kräver det får Zoneco avhjälpa felet om Zoneco – efter det att reklamation har kommit Zoneco tillhanda – utan uppskov erbjuder sig att avhjälpa felet och kunden inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Avhjälpande skall ske inom skälig tid efter det att kunden har gett Zoneco tillfälle till det. Avhjälpande ska ske utan kostnad för kunden. Detta gäller dock inte kostnader som skulle ha uppkommit även om tjänsten hade utförts felfritt eller, om felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, kostnader för att ersätta material som kunden enligt avtalet har tillhandahållit och bekostat.  

18.4 Påföljder vid dröjsmål Vid dröjsmål på Zonecos sida får kunden hålla inne betalningen. Kunden får välja mellan att kräva att Zoneco utför arbetet eller att häva avtalet enligt de förutsättningar som framgår av KTjL. Har uppdraget avslutats har kunden endast rätt att häva avtalet eller kräva skadestånd på grund av dröjsmål under förutsättning att reklamation sker inom skälig tid efter uppdragets avslutande.  

18.5 Zonecos rätt till tidsförlängning Avtalstiden ska förlängas i den utsträckning ändringar och tilläggsarbeten föranleder ökad tidsåtgång. Zoneco har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden, om Zoneco hindras på grund av omständigheter utanför sin kontroll som Zoneco inte skäligen kunde ha förväntats ha räknat med vid avtalets ingående samt att Zoneco inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit dess menliga inverkan.  

18.6 Kundens rätt till skadestånd I enlighet med bestämmelserna i KTjL har kunden rätt till ersättning för skada som orsakats genom fel eller dröjsmål. Skadestånd omfattar dock inte ersättning för förlust i näringsverksamhet. Kunden ska så långt det är möjligt vidta åtgärder för att begränsa verkningarna av skadan. Personskador regleras inte av dessa allmänna villkor.  

18.7 Avbeställning Om kunden avbeställer köpet innan installation har påbörjats har Zoneco rätt till en avbokningskostnad upp till minst 10 procent av det totala ordervärdet. 2024 © Zoneco AB | Alla rättigheter reserverade.  

18.7.1 Om kunden avbeställer köpet efter installationen har påbörjats har Zoneco rätt till ersättning för den del av arbetet som redan har utförts samt för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Zoneco har vidare rätt till ersättning för förluster i form av kostnader för den återstående delen av tjänsten samt ersättning för förluster i övrigt på grund av att Zoneco underlåtit sig att ta annat arbete eller på annat sätt har inrättat sig efter uppdraget. Ersättning enligt denna punkt  

18.7.2 kan således överstiga 10 procent av det totala ordervärdet.  

18.8 Ångerrätt enligt distansavtalslagen För det fall köp av Solcellsanläggning sker genom distansavtal eller om avtal ingås utanför Zonecos affärslokal gäller ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Kunden kan då ångra sin beställning genom att kontakta Zoneco inom 14 kalenderdagar från den dag avtalet ingicks. Om kunden vill utöva sin ångerrätt ska kunden skriftligen meddela Zoneco om att denne vill frånträda avtalet. Kunden har möjlighet att använda det standardformulär som tillhandahålls av Konsumentverkets hemsida (klicka här).  

Kunden samtycker härmed till att ångerrätt inte gäller för det fall installationen av Solcellsanläggningen har fullgjorts. Om ångerrätten utövas ska kunden snarast kontakta Zoneco för samråd kring hur produkterna och materialet ska returneras. Returnering av allt material och produkter ska ske inom 14 dagar från kundens utövande av ångerrätten. De direkta kostnaderna för returnering av produkterna och material, inklusive demontering, ska betalas av kunden. Produkterna och materialet ska returneras fullständiga, oskadade och i väsentligen oförändrat skick. All medföljande dokumentation ska bifogas returförsändelsen. Om kunden frånträder avtalet kommer Zoneco att betala tillbaka betalt ordervärde, inklusive erlagda leveranskostnader, dock med avdrag för sådan ersättning som kunden ska utge till Zoneco enligt punkt 

18.8.6 nedan. Om Zoneco inte mottagit produkterna och materialet enligt vad som avtalats i punkt 18.8.4 ovan, kommer inte orderbeloppet att återbetalas, utan produkterna och materialet förblir då kundens egendom. Om köparen utövar sin ångerrätt, ska denne ersätta Zoneco för: a) extra leveranskostnader till följd av att kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Zoneco erbjuder; b) Produkternas och övrigt materials värdeminskning till följd av att kunden låtit hantera produkterna i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa egenskaper eller funktion; och/eller c) en proportionell andel av det avtalade priset för installation som utförts innan kunden utövade ångerrätten, för det fall kunden har begärt att installationen skulle påbörjas innan eller under ångerfristen. 

18.9 Allmänna reklamationsnämnden Tvist i anledning av avtalet kan prövas av allmänna reklamationsnämnden då kunden är konsument. Zoneco förbinder sig att följa allmänna reklamationsnämndens beslut.  

19 SÄRSKILT OM KUNDEN ÄR NÄRINGSIDKARE  

Följande ska äga tillämpning i tillägg till vad som anges i dessa allmänna villkor, med undantag för punkt 18 ovan, vid försäljning av Solcellsanläggning till någon annan än konsument. 

19.1 Avbeställning Om kunden avbeställer avtalet efter dess ingående ska Zoneco ha rätt till ersättning beräknad enligt den s.k. subtraktionsmetoden enligt vilket Zoneco ska ha samma vinst på avtalet som om detta hade fullgjorts. För det fall avbeställning sker innan installation har påbörjats ska kunden betala minst 10 procent av det totala ordervärdet. Oaktat denna punkt  

19.1.2 har Zoneco dock rätt till ytterligare ersättning om dennes skada är större än 10 procent av ordervärdet. 2024 © Zoneco AB | Alla rättigheter reserverade. 

19.2 Ansvarsbegränsning, Zoneco har inte något ansvar för indirekt skada och/eller förlust eller andra följdskador som kunden kan drabbas av inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust. Zonecos ansvar ska under inga omständigheter överstiga ett belopp motsvarande sjuttiofem (75) procent av det totala ordervärdet enligt avtalet. 

Kontakta Oss

Privatperson eller företag?
Vilka produkter intresserar dig?